ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga

(Berdasarkan Sidang Pleno Rapat Anggota Utama, Bandung, 13 September 2012)

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Penerimaan anggota dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Calon anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus untuk menjadi anggota dan memberikan pernyataan tertulis bahwa setuju dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPI;
2. Persetujuan dan pengesahan keanggotaan dilakukan melalui Rapat Anggota dan dilaporkan di Kongres serta diberikan sertifikat keanggotaan.

Pasal 2
Hak Anggota Biasa:
1. Setiap Anggota Biasa berhak memiliki 1 suara
2. Setiap Anggota Biasa berhak mengirimkan maksimal 2 wakilnya dalam pemilihan calon pengurus
3. Calon yang diusulkan menjadi ketua, memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mempunyai reputasi yang diakui oleh anggota ASPI.
b. Pernah menjabat sebagai pengurus.

BAB II
KEHILANGAN HAK KEANGGOTAAN
Pasal 3
1. Anggota Biasa kehilangan status keanggotaannya karena:
a. Pembubaran program studi yang bersangkutan, atau
b. Atas permintaan sendiri, atau
c. TidakmenghadiriKongres ASPI tiga kali berturut-turut, atau
d. Tidakmembayariuran ASPI selamatigatahun.

2. Anggota Biasa akan kehilangan hak suara dalam Kongres ASPI bila:
a. Tidak menghadiri Kongres ASPI sebelumnya sebanyak dua kali berturut-turut
b. Tida kmembayar iuran ASPI dua tahun.

BAB III
BADAN PENGURUS
Pasal 4
BadanPengurus
1. Badan pengurus adalah badan eksekutif tertinggi dalam ASPI.
2. Susunan badan pengurus diputuskan dan disahkan dalam Kongres

Pasal 5
PeriodeKepengurusan
1. Periode kepengurusan Badan Pengurus adalah 2 tahun
2. Badan pengurus dapat diangkat sebanyak-banyaknya 2 periode kepengurusan berturut-turut.

Pasal 6
PergantianPengurusantarwaktu
1. Apabila Ketua berhalangan tetap, maka Wakil Ketua menggantikannya sebagai Pejabat Ketua sampai dengan Kongres.
2. Apabila Anggota Badan Pengurus lainnya berhalangan tetap maka Badan Pengurus akan menetapkan penggantinya dan dilaporkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 7
Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Pengurus:
1. Warga Negara Indonesia
2. Berprestasi dan berdedikasi penuh terhadap perkembangan bidang perencanaan
3. Bekerja atau berpraktek di bidang pendidikan perencanaan

Pasal 8
Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:
1. Berhalangan tetap;
2. Berakhir masa jabatannya;
3. Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
4. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan dasar organisasi dan atau mencemarkan nama baik organisasi yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 9
Tugas Badan Pengurus:
1. Menjalankan amanat Rapat Anggota.
2. Melaksanakan program kerja organisasi yang merupakan hasil Rapat Anggota.

Pasal 10
Hak Badan Pengurus :
1. Melakukan perjanjian dan kerjasama atas nama organisasi
2. Memberikan masukan dan informasi mengenai sekolah perencanaan atas permintaan dari lembaga yang menghendaki
3. Anggota Badan Pengurus tidak boleh merangkap menjadi wakil anggota biasa

Pasal 11

1. Prosedur pemilihan Badan PengurusdiaturdalamtatatertibKongres
2. Kongres memilih dan mensahkan Badan Pengurus.

BAB IV
PELAKSANAAN KONGRES
Pasal 12
Kongres dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Kongres dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kongres yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.
2. Tata tertib Kongres disiapkan oleh Panitia Pelaksana Kongres untuk disetujui oleh para peserta Kongres pada saat Kongres dimulai.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 13
1. Badan Pengurus mengelola keuangan organisasi sesuai dengan program kerja yang ditetapkan Rapat Anggota pada periode yang sedang berjalan
2. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan dilaporkan secara tertulis oleh Badan Pengurus dan dipertanggung-jawabkan dalam Kongres.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Badan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15
1. Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Utama tanggal 13 September 2012 di Bandung.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 September 2012

SIDANG PLENO RAPAT ANGGOTA UTAMA
ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA
Ketua : Imam Buchori
Wakil Ketua : Tubagus Furqon Sofhani
Sekretaris : Holi Bina Wijaya